Produkty
Nawozy producenckie

NAWOZY PLANTATORSKIE GRANULOWANE

Plantena Max

Plantena Max
| 25 kg |

Plantena z borem
LagronPRO

LagronPro
| 25 kg |

LagronVIT

LagronVIT
| 25 kg |

NAWOZY KRYSTALICZNE PROFESJONALNE

NPK 20-20-20

Fructus NPK 20-20-20 + mikro
| 2,5 kg | 10 kg |

NPK 12-12-36

Fructus NPK 12-12-36 + mikro
| 2,5 kg | 10 kg |

NPK 11-52-8

Fructus NPK 11-52-8 + mikro
| 2,5 kg | 10 kg |

NAWOZY PŁYNNE